7/21/08

မိဘေမတၱာဆုိသည္မွာ..............

မိဘေတြကသားသၼီးေတြအေပၚမွာထားရိွတဲ့ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမွဳ႕၊အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ျဖင့္ဂရုတစူိက္ရွိမွဳ႕၊
အနစ္နာခံမွဳ႕၊လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ေျပာဆုိဆုံးမမွဳ႕ အစသျဖင့္ ေျပာမကုန္နဳိင္ ၊ တုနွိင္းယွဥ္ စရာ မရွိ
ေအာင္ပင္မ်ားျပားလွပါေပတယ္...