1/26/12

အေဖဆရာ

ဘဝတစ္ေကြ႕ ခဏ ေတြ႕ေပမယ့္

တပည့္ရင္မွာေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့

စကၠန္ ့ ေရြ႕သ၍ တစ္ေျမ့ေျမ့

ရင္ထဲမွာလည္း တစ္ေငြ႕ေငြ႕

ဘယ္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့ မွ မေမ့

ၾကာေလေဟာင္းေလ အမွတ္ရေလ

သတိရေလေလ လြမ္းေလေလပါ..............အေဖဆရာ။


အညံ့ပန္း(ပတၱာျမားေျမ)

No comments: