1/26/12

ၾသဝါဒ မွ ၾသကာသ သုိ႕

အေဖဆရာ တစ္ၾကိမ္ပါ

ဆုံလာထူးလွ ေမ့မရ

ခါခါဆုံးမ ၾသဝါဒ

ၾကာမွ ေဟာင္းမွ ပုိေကာင္းလွ

ခဏခဏ သတိရ

ခဏခဏ လုိက္နာရ

ၾသဝါဒမွ ၾသကာသ

ခဏခဏ ရွိခုိးမွ

ခဏခဏ ရွိခုိးရ

ခဏခဏ ရွိခုိးၾက

ၾသကာသ...ၾသကာသ...ၾသကာသ.............။

အညံ့ပန္း(ပတၱာျမားေျမ)

No comments: