1/26/12

လူမွာတစ္ခု သတိျပဳ

လူမွာ မ်က္စိက နွစ္ေပါက္

နား နွစ္ေပါက္

နွာေခါင္း နွစ္ေပါက္ ပါေသာ္လည္း

ပါးစပ္ကတစ္ေပါက္တည္းမုိ႕

အထူးသတိျပဳစရာက

ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာ ခ်င္လွ်င္

မတည့္တာ မစားန႔ဲ

စိတ္ခ်မ္းသာ ခ်င္လွ်င္

မမွန္တာ မေျပာနဲ႕

အညံ့ပန္း(ပတၱာျမားေျမ)

No comments: