1/26/12

နဳတ္ဆက္တတ္ဖုိ႕ ၾကဳိးစားစုိ႕

လူ႕ဘဝဆုိတာ

အေကာင္း အဆုိး အေၾကာင္း အက်ဳိး ေတြနဲ႕

ဒြန္တြဲ အျမဲမျပတ္ ဆက္စပ္ ေနတာမုိ႕

မိမိရဲ႕ ကုိယ္, နဳတ္, စိတ္ သုံးပါးမွာ

မေကာင္းတာမွန္သမွ် (နဳတ္) လုိ႕

ေကာင္းတာမွန္သမွ် (ဆက္) တတ္မွ လူပီသမွာ...

အားလုံး (နဳတ္) , (ဆက္) တတ္ၾကပါေစ။

စကားနဲ တရားျမဲ မတရားစဲ ပါေစ။


အညံ့ပန္း(ပတၱာျမားေျမ)

No comments: