1/26/12

စိတ္

မသိတာလဲ " စိတ္ "

သိတာလဲ " စိတ္ "

ေက်နပ္တာလဲ " စိတ္ "

မေက်နပ္တာလဲ " စိတ္ " မုိ႕

ဒီစိတ္ တစ္လုံး ကုိဘဲ

ပုိင္ပုိင္ နဳိင္နဳိင္

လိမၼာ ယဥ္ေက်းေအာင္

ဆုံးမနဳိင္ဘုိ႕ ၾကဳိးစားဆဲ...

ေနတတ္, ေျဖတတ္, ေသတတ္ပါေစ။


အညံ့ပန္း(ပတၱာျမားေျမ)

နဳတ္ဆက္တတ္ဖုိ႕ ၾကဳိးစားစုိ႕

လူ႕ဘဝဆုိတာ

အေကာင္း အဆုိး အေၾကာင္း အက်ဳိး ေတြနဲ႕

ဒြန္တြဲ အျမဲမျပတ္ ဆက္စပ္ ေနတာမုိ႕

မိမိရဲ႕ ကုိယ္, နဳတ္, စိတ္ သုံးပါးမွာ

မေကာင္းတာမွန္သမွ် (နဳတ္) လုိ႕

ေကာင္းတာမွန္သမွ် (ဆက္) တတ္မွ လူပီသမွာ...

အားလုံး (နဳတ္) , (ဆက္) တတ္ၾကပါေစ။

စကားနဲ တရားျမဲ မတရားစဲ ပါေစ။


အညံ့ပန္း(ပတၱာျမားေျမ)

ၾသဝါဒ မွ ၾသကာသ သုိ႕

အေဖဆရာ တစ္ၾကိမ္ပါ

ဆုံလာထူးလွ ေမ့မရ

ခါခါဆုံးမ ၾသဝါဒ

ၾကာမွ ေဟာင္းမွ ပုိေကာင္းလွ

ခဏခဏ သတိရ

ခဏခဏ လုိက္နာရ

ၾသဝါဒမွ ၾသကာသ

ခဏခဏ ရွိခုိးမွ

ခဏခဏ ရွိခုိးရ

ခဏခဏ ရွိခုိးၾက

ၾသကာသ...ၾသကာသ...ၾသကာသ.............။

အညံ့ပန္း(ပတၱာျမားေျမ)

လူမွာတစ္ခု သတိျပဳ

လူမွာ မ်က္စိက နွစ္ေပါက္

နား နွစ္ေပါက္

နွာေခါင္း နွစ္ေပါက္ ပါေသာ္လည္း

ပါးစပ္ကတစ္ေပါက္တည္းမုိ႕

အထူးသတိျပဳစရာက

ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာ ခ်င္လွ်င္

မတည့္တာ မစားန႔ဲ

စိတ္ခ်မ္းသာ ခ်င္လွ်င္

မမွန္တာ မေျပာနဲ႕

အညံ့ပန္း(ပတၱာျမားေျမ)